TPP9-SNBPK /Yapay Zeka Destekli Covid-19 Tanı Kiti (CovidNose)
Artificial intelligenceHealthtech

Oğuzhan Aydemir
Grup Üyeleri
1.Oğuzhan AYDEMİR
2.Hasan GÖKCEOĞLU
3.Gökhan AYDEMİR
4.Volkan AYDEMİR
5.Selçuk YİLMAZ
6.Fatih URAL

1. Covid 19 için teşhiste ve tedavide destek olacak ve yapay zeka ile Arter Kan Gazı alınmadan metabolik alkoloz ve metabolik asidoz bilgisi verebilen mobil bir cihaz geliştirilecektir. Arter kan gazı AKG hastaların metabolik ve solunumsal durumu hakkında güvenilir bilgi veren en önemli laboratuvar yöntemlerinden biridir. AKG'nin seyri covid-19 pozitif hastalarda entübasyon süreci için önemli bilgi vermektedir. AKG'nin alveoler koku ile inceleme endikasyonları ile; A. Kişide var olan asit-baz dengesi bozukluğunun tanısı, takibi ve tedaviye yanıtını değerlendirmek, B. Kişide var olan solunum yetersizliğinin tanısı, takibi ve tedaviye yanıtını değerlendirmek, C. Ani gelişen ve/veya sebebi açıklanamayan nefes darlığı, bilinç bulanıklığı gibi patolojilerin sebebini açıklayabilmek. 2. Covid-19 un alveoler koku türünün tanımlanmasını sağlayacak bir biyosensörün geliştirilerek teşhiste kullanılacak yerli bir tanı kiti üretilecektir. Geliştirilecek biyosensör; İnsan vücudunda her gün 15.000 mmol CO2 volatil asit ve 50- 100 mEq volatil olmayan asit açığa çıkar. Karbondioksit akciğer yolu ile, volatil olmayan asitler ise böbrek yoluyla vücuttan atılır. Normal asit-baz dengesi CO ile HCO - arasındaki dengeye bağlıdır. Bu dengeyi de bize en iyi Henderson- 23 Hasselbalch denklemi gösterir (pH (7.4) = pK (6.1) + logHCO - (24) / 0.03 x PaCO (40) ). Solunum yolu ile dışarı atılan koku ve organik uçucu bileşenlere ek olarak hücrelerimizin biyokimyasal süreçleri tespit edilecek başka uçucu bileşenleri de üretir. Bu uçucu bileşenler yapay zeka destekli yazılım ile spesifik olarak ayrılabilir ve sebepleri açıklanabilir. Covid-19 teşhisinde değerlendirme içerisine alınmayan kanda etanol seviyesinin izlenmesi ayrıca formülize edilecek ve akciğer yıkımı ile ilişkilendirilebilecektir.


1. Covid-19 u teşhis eden mobil bir cihazın üretilmesi, 2. Arter Kan Gazı ölçümlerini nefes ile skorlayan bir yazılımın geliştirilmesi, 3. Alveoler yapı da Covid-19 müdafasının etonol seviyesine etkisinin izlenmesi, 4. Covid-19 pozitif hastaların entübe seyrinin önceden tahminlendirilmesini sağlayacak bir yapay zekanın geliştirilmesi, 5. Hastaneler de, saha da, askeri alanda kullanılabilecek mobil bir cihazın üretilmesi, 6. Test kiti maliyetinin Türkiye açısından düşürülmesi, 7. Uluslararası pazarda etkili olacak bir ürünün geliştirilmesi, 8. Covid-19 verilerinin tek havuzda toplanmasını sağlayarak ulusal verinin korunması ve aşı, tedavi geliştirilmesinde kullanıma açılması beklenen yeniliklerdir.


İnsan akciğeri, günlük 10.000 litre havanın solunması sonucu çok sayıda havadaki patojene maruz kalmaktadır. Solunum yolu enfeksiyonlarının yine de nadir olduğu gözlemi, akciğerin mukozal yüzeyinde etkili bir konakçı savunma sisteminin varlığının kanıtıdır. Bu konakçı savunma sistemi ve patojenlerin etanol vb. atıklar üreterek bazı kokular oluşturduğu tıp literatüründe yer almakta ve çeşitli araştırmalara konu olmaktadır. Örneğin; Diyabetes mellitus, keton cisimciklerin birikimine ve solunumla atılmasına yol açar. Bu koku tipik bir koku olup, aseton kokusunu andırır. Ayrıca diyabet ve diğer insülin direncine yol açan durumlarda vücut sekresyonlarında, başta tükürük olmak üzere azalma görülür ki, bu ağız kuruluğu da halitozise katkıda bulunur. Vücudun herhangi bir yerindeki tümöral lezyonlarda ise nekrotik proçese bağlı olarak oluşan uçucu gazların soluk havası ile atılması sonucu, kötü ağız kokusu ortaya çıkar. Özellikle over kanserlerinde ve diğer bazı malignitelerin malign melanoma, akciğer kanseri, meme kanseri erken tanısında eğitilmiş köpeklerden ve elektronik burunlardan faydalanarak yapılmış olan çalışmalar mevcuttur. Söz konusu kokuların ayrılmasında bazı araştırmalarda elektronik burunların kullanıldığı görülse de yapay zeka ile donatılmış karar destek sistemlerinin denendiği kakozmi ölçerler geliştirilmemiştir. Amacımız, genel klinik ve Covid-19 teşhisinde kolay kullanıma sahip yeni bir test metodu olarak yapay zeka destekli biyosensörlerin kullanılması, bu mantığa sahip cihazların üretilmesi ve Covid-19 teşhisinin kolaylaştırılarak tedavi sürecinin hızlandırılmasıdır. CovidNose olarak adlandıracağımız test kiti, yapay zeka ile tanımlanan verilerin analiz ederek covid-19 için özel bir skorlamayı anlık olarak yapabilecek şekilde dizayn edilecektir. Bu sayede kontrol hekimi hastalığı daha kısa sürede teşhis edebilecektir. Ayrıca çalışmamız, Covid pozitif hastaların arter kan gazı izlenimlerin kan alınmaksızın yapılmasını sağlayacak bir yöntem içermektedir. Covid-19 için teşhiste ve tedavide destek olacak ve yapay zeka ile Arter Kan Gazı derecelendirmesi ile metabolik alkoloz ve metabolik asidoz bilgisi verebilen mobil bir cihaz geliştirilecektir. Arter kan gazı hastaların metabolik ve solunumsal durumu hakkında güvenilir bilgi veren en önemli laboratuvar yöntemlerinden biridir. AKG’nin inceleme endikasyonları şu şekilde sıralanabilir; A. Kişide var olan asit-baz dengesi bozukluğunun tanısı, takibi ve tedaviye yanıtını değerlendirmek, B. Kişide var olan solunum yetersizliğinin tanısı, takibi ve tedaviye yanıtını değerlendirmek, C. Ani gelişen ve/veya sebebi açıklanamayan nefes darlığı, bilinç bulanıklığı gibi patolojilerin sebebini açıklayabilmek.

Proje ile İlgili Görsel/Video
Web Adresi :

Evet

Hayır

Mevcut rakiplerin ürün satışları ve pazardan gelen talepler, gider ve gelir analizleri doğrultusunda incelenmiştir. Ürün belgeleme, AR-GE harcamaları gibi giderlerden sonra kara geçiş (Ar-ge’nin Amortismanı) için yapılan analiz sonucunda; Projenin tamamlanmasından sonra ilk ürünün satışı ile başlayan süreçte satışlar ön sipariş alımı ile gerçekleştirilecek ve ilk pazara giriş sonrasında stoklu ürün çalışılabilecektir. Şu anda yurt içinde ekstraksiyon kitleri test başı ortalama 4-5 Dolar (40 TL) olarak qPCR kitinden ayrı olarak satılmaktadır. qPCR kitleri ise test başı 10 Dolar (78,50 TL) civarında satılmaktadır. Yurt dışı fiyatlar ile yurt içi fiyatlar için satış fiyatları yurt içi ile aynıdır. İlk ürün satışından sonra devam edecek sabit gider ve yeni ürün maliyetlerini göz önünde bulundurarak, ürün satışı ile kara geçiş noktası ortalama 100.000 ürün satışı sonucu elde edilecek gelir ile olmalıdır. Önerilen ürün satış fiyatı: 121,50 TL’dir. 121,50 liralık CovidNose Mobil Cihaz ile 10 bin test yapılabilir. Bu durum da 1 CovidNose yaklaşık 10.000 qPCR kit ile eşdeğerdir. Piyasa da en kaliteli kit qPCR’dır. 10 bin qPCR almak yerine 1 CovidNose alınarak 784.878,50 lira cebinizde kalmaktadır.

Evet

Evet

Evet

Çin'de yeni bir koronavirüsün (SARS-CoV-2) neden olduğu son pandemi salgını, küresel halk sağlığı için büyük tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle, patojenik virüslerin hızlı ve doğru bir şekilde tanımlanması, uygun teşhis ve tedavilerin seçilmesinde insanların hayatlarını kurtarılmasında büyük önem arz etmektedir. Moleküler biyoloji teknolojisindeki gelişmeyle birlikte nükleik asit tespit yöntemleri hızlı bir şekilde gelişti. Özellikle virüs tespiti için polimeraz zincir reaksiyonuna (PCR) dayanan yöntemin yüksek hassasiyet ve özgüllük ile duyarlılığını arttırdığı bildirilmiştir. Genel olarak, koronavirüs RNA'sı ters transkripsiyonla (Reverse transcription) cDNA'ya çevrilir. Daha sonra PCR gerçekleştirilir ve spesifik tespit yöntemleri veya cihazla saptanması sağlanır. PCR'dan sonra jel ile yürütme ve sekanslama geleneksel yöntemler arasındadır. Nitekim koronovirüsünün saptanmasında bu işlemin zaman alıcı bir süreç olması yüksek maliyet gerektirmesi ve fazladan iş gücü gerektirdiği için bu teknik kullanılmamaktadır. Gerçek zamanlı ters transkriptaz-PCR(RT-PCR) tespiti spesifik ve basit kantitatif test olması nedeniyle koronavirüs tespitinde halen tercih edilmektedir. Corman ve ark. tarafından yapılan çalışmalarda insandan alınan balgam, kan veya sürüntü örneklerinde SARS-CoV-2'nin örneklerdeki RNA'sı nükleik asiti RT-qPCR ile tespit edilmiştir. Kelvin ve ark. enfekte hastaların tükürük örneklerinden SARS-CoV-2'yi etkili bir şekilde tespit edebildiklerini bildirmişlerdir. Yapılan çalışmada canlı virüs, viral kültür ile tükürükte tespit edilmiştir. 2019-nCoV enfeksiyonu olan hastalarda tanının yapılması, izleme ve enfeksiyon kontrolü için umut verici noninvaziv bir örnektir. Zhang ve ark. SARS-CoV2'nin tespiti için CRISPR tabanlı SHERLOCK(Spesifik yüksek hassasiyetli enzimatik reporter unlocking) tekniğini kullanarak bir protokol tanımlamışlardır. Sentetik SARS-CoV-2 virüsü RNA fragmanları kullanarak, SARS-CoV-2 hedef sekanslarını 20 ila 200 aM (giriş mikrolitresi başına 10-100 kopya) aralığında tespit etmişlerdir. Yapılan başka bir çalışmada SARS-CoV-2 için IgM/IgG ve ELISA kitlerinin POCT'si bazı şirketler tarafından geliştirilmiş ve test edilmiştir. Çin hükümeti tarafından yayınlanan son kılavuzlara göre, Covid-19 hastaneye yatırma için ana endikasyon, solunum yolu ya da kan örneklerinin reverse-transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) veya gen sekansı ile doğrulanması sağlanıyor. Ancak numune alınması, taşınmasındaki zorluklar ve kit'lerin performansı sonucu ilk başvuruda boğaz sürüntüsü örneklerinde RT-PCR total pozitif oranı yüzde 30-60 oranında kalıyor. Bu gerekçelerle hızlı, etkili ve maliyeti düşük test kitlerinin üretilmesi mevcut pandemi ve gelişecek muhtemel salgınlar için hayatidir.

Var ve bana ait (başvuru yapıldı)

Evet

Ticarileşme ÖncesiBu Proje için Yaptığım Sanal Yatırım:
Kalan TET Coin:
En çok sanal yatırım alacak ilk 3 projeyi tuttur ödülü kazan. Projeyi paylaş daha çok yatırım alsın.