TPP9-HVCEZ /ŞEHİRLERDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM İÇİN GEREKLİ YAZILIM-DONANIM TEKNOLOJİLERİNİN YERLİ-MİLLİ GELİŞTİRİLMESİ
Artificial intelligenceInternet of thingsSmart city

Murat DENER

Önerilen projenin amacı, bir şehri uçtan uca akıllandırmak için gerekli olan yazılım-donanım teknolojilerinin yerli-milli ve özgün olarak ülkemizde ilk kez üretilmesidir. Dijital dönüşüm sürecinde sırasıyla Sensör Teknolojileri ile veri üretilir, Nesnelerin Interneti teknolojisi ile veri toplanır, Bulut Bilişim teknolojisi ile veri depolanır, Büyük Veri teknolojisi ile veri analiz edilir, Yapay Zekâ teknolojisi ile karar verilir, süreç sonunda değer üretilmiş olur. İlgili teknolojilerin üretimi/geliştirilmesi ile her türlü akıllı sistem yapılabilecek ve tüm sistemler birbiriyle konuşabilecektir.


Akıllı şehirleri oluşturan akıllı sistemlerin gerçekleştirilmesinde gerekli olan sensör teknolojileri, nesnelerin interneti teknolojileri, bulut bilişim, büyük veri ve karar alma için gerekli olan yapay zekâ destekleri ile uçtan uca bir sistem oluşturulması hedeflenmektedir. Dünyada akıllı şehirler teknolojisi hızla gelişmektedir. Ülkemizin de bu alanda gelişimi için önümüzdeki 3-5 yıl çok önem arz etmektedir. Ülkemizde akıllı şehirlerimiz yerli-milli teknolojilerle kurulmalıdır. Önerilen projenin gerçekleşmesi halinde ülkemizde ilk kez uçtan-uca bu sistemler gerçekleştirilebilecektir. Amacımız, ülkemizin akıllı şehirler alanında ilk defa bu şekilde uçtan uca hizmet verebilecek yerli-milli, özgün ürünlere bütünsel olarak kavuşabilmesidir.


Fikir sahibi Doç. Dr. Murat DENER, hem Gazi Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmakta hem de Gazi Teknopark’ta bulunan 2014 yılında Bakanlık desteğiyle kurulan firması ile Ar-Ge faaliyetlerini yürütmektedir. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği’nden doçentlik unvanını alan Dener, aynı zamanda Bilgi Güvenliği Mühendisliği Ana Bilim Dalı başkanlığını yürütmektedir. Yaklaşık olarak 15 yıldır Nesnelerin Interneti ve Akıllı Şehirler alanında çalışmalar yapmaktadır. Çalışma hayatı boyunca Amerika, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Yunanistan, Kazakistan olmak üzere birçok ülkede bulunmuş ve akıllı sistemlerin farklı örneklerini yerinde inceleme fırsatı bulunmuştur. Bu kapsamda, 2015 yılında ülkemizde ilk kez akıllı şehirlerin ham maddesi olan sensör düğüm üretilmiş, ilgili ürünün patenti ve markası alınmıştır. Bu ürün ve bu üründen elde edilen sistemler neticesinde 7. TET Ar-Ge Proje Pazarı yarışmasında Birincilik, TOYP Kişisel Başarı kategorisinde Türkiye Birinciliği, 3. Girişim Kampüsü Genç Girişimcilik Kategorisi Birinciliği, TEB İcat Çıkar Akıl Fikir Yarışması Finalistliği başta olmak üzere birçok ödül kazanılmıştır. Tek bir kablosuz standart (ZigBee) için üretilen sensör düğümlerimizin eksikliği ve uçtan uca akıllı şehirlerin kurulmasındaki ihtiyaçlar düşünülerek önerdiğimiz proje geliştirilmiştir. Önerilen proje 5 adımdan oluşmaktadır. Bunlar; 1. Veri üretmek için sensör teknolojilerinin geliştirilmesi (Düşük enerji tüketimli ve yüksek güvenlikli sensör düğüm, Ortak sensörlerin birlikte kullanılabileceği sensör panoları, Kablosuz arayüz kartları, Endüstriyel protokol kartları, yaklaşık 40 adet farklı ürün) Geliştirilecek sensör düğüm için 16 adet farklı kablosuz ara yüzü öngörülmektedir. Bunlar; uzun menzilli (5G / 4G / 3G / GPRS / GPRS + GPS / LoRaWAN / LoRa / Sigfox / 868 MHz / 900 MHz), orta menzilli (ZigBee / 802.15.4 / DigiMesh / WiFi) ve kısa menzilli (RFID / NFC / Bluetooth 2.1 / Bluetooth Düşük Enerji). Ek olarak, kullanıcının farklı endüstriyel arabirimlerden veri almasını sağlayacaktır. Bu arabirimler şunlar olacaktır: RS-232, RS-485, Modbus, CAN Bus, 4-20mA. Bu sayede, tüm sistemlerin birbiriyle konuşabilmesi hedeflenmektedir. 2. Verileri toplamak için Nesnelerin Interneti teknolojilerinin geliştirilmesi (Hava Üzerinden Programlama, Şifreleme Kütüphaneleri, Koordinatör Düğüm) 3. Verileri depolamak için Bulut Bilişim teknolojilerinin kurulması 4. Veri analizi için Büyük Veri yaklaşımlarının uygulanması 5. Karar verme için Yapay Zekâ teknolojilerinin kullanılması Geliştirilecek esnek yazılım-donanım mimarisi sayesinde her türlü akıllı sistem yapılabilecektir. Amacımız, ülkemizin akıllı şehirler alanında ilk defa bu şekilde uçtan uca hizmet verebilecek yerli-milli, özgün ürünlere kavuşabilmesidir. Geliştirilecek esnek ve modüler yapı ile tüm sistemler birbiriyle konuşabilecektir. Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler, yaşamımızda da teknolojik bir dönüşümü beraberinde getirmektedir. Öyle ki, teknoloji yaşamımızın neredeyse tüm alanlarına sirayet etmekte, bilinçli olarak ya da farkında olmadan etrafımızı kuşatmaktadır. Bu dönüşümden şehirler ve şehir yönetimleri de payını almaktadır. Şehirler dinamik yapıları ile her zaman büyümeye, üretime, yeniliğe, akla ve bilgiye ev sahipliği yapmıştır. Bugün dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 55'i şehirlerde yaşarken toplam gayrisafi katma değerin yaklaşık yüzde 80'i kentlerde üretilmektedir. Ülkemizde ise bu oran yüzde 90 seviyesindedir. Dolayısıyla şehirleşme ve ekonomik gelişme ayrılmaz iki süreç olarak ilerlemektedir. Bugün geldiğimiz noktada; üretim, yenilik ve teknoloji odaklı olarak gelişen şehirlerimiz, verimliliği artırmak ve yaşam kalitesini geliştirmek üzere akıllı arayışlar ve uygulamalar yolunda ilerlemektedir. Nüfus artışı, kentleşme oranlarının yükselmesi ve büyük bir hızla tükenen kaynaklar karşısında gelişen teknolojilerin yardımıyla kentsel çözümler ortaya konması ve her boyutta sürdürülebilir kentler oluşturulması, akıllı yaklaşımların geliştirilmesini zorunlu hale getirerek, 'kentlerin akıllanması' fikrini ortaya çıkarmıştır. Bu dinamikleri içeren yaklaşım ise 'Smart City/ Akıllı Şehir' olarak adlandırılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019-2022 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında Akıllı Şehir kavramı; paydaşlar arası işbirliği ile hayata geçirilen, yeni teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımları kullanan, veri ve uzmanlığa dayalı olarak gerekçelendirilen ve gelecekteki problem ve ihtiyaçları öngörerek hayata değer katan çözümler üreten daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehir olarak tanımlanmıştır. Akıllı şehir kavramı, tarafımızdan yapılan detaylı analizler sonucunda, Akıllı Ulaşım, Akıllı Yönetişim, Akıllı Ekonomi, Akıllı Çevre, Akıllı Sağlık, Akıllı Endüstri, Akıllı Güvenlik, Akıllı Yaşam olmak üzere 8 kategoriye ayrılmış ve bu kategorilere yaklaşık 300 sistem dağıtılmıştır. Bu süreçte hem deneyim hem literatür hem de akıllı şehir çalışmaları göz önünde bulundurulmuştur. Teknoloji üreten bir ülke olabilmek için, teknolojiyi yaşam kalitesini yükseltme anlamında kullanabilen bir topluma, kaynaklarını etkin ve verimli kullanabilen yönetimlere ve uluslararası rekabet edebilir üretim sektörüne ihtiyaç vardır. Gelişen dünyada hak ettiğimiz yeri alabilmek için şehirlerimizin uçtan uca akıllı hale getirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, dijital dönüşüme ihtiyaç vardır. Dijital dönüşüm, nihai hedef teknolojileri kullanarak verilerden değer üretmektir. Ulusal Düzeyde Hazırlanan Türkiye'nin İlk; Dünyada Amerika, Hollanda ve Avustralya'dan Sonra Dördüncü "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı" 24.12.2019 tarihinde yayımlanmıştır. Bu durum ülkemiz için önemli bir durumdur. Bundan sonraki süreç ise ilgili teknolojilerin ülkemizde yerli-milli-özgün olarak üretilebilmesidir.

Proje ile İlgili Görsel/Video
Bu Proje için Yaptığım Sanal Yatırım:
Kalan TET Coin:
En çok sanal yatırım alacak ilk 3 projeyi tuttur ödülü kazan. Projeyi paylaş daha çok yatırım alsın.